Gå till innehåll
Varbergs Bouleklubb - Kulknappen
Varbergs Bouleklubb - Kulknappen

Årsmöte

Styrelsen kallar till Årsmöte tisdagen den 20 februari klockan 17:30 i Boulodromen.

Efter förhandlingarna bjuder klubben på ostfrallor och kaffe/te och i samband med det blir det prisutdelning i interna tävlingar.

DAGORDNING
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justerare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorerna berättelse över styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Verksamhetsplan.
10. Budget.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Val av
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år (avgående Mats Peterson),
b) föreningens kassör för en tid av två år (avgående Jan-Olof Olsson),
c) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år (avgående Arne Dyberg, Ann-Britt Carlsson),
d) Val av två suppleanter för en tid av ett år (avgående Fredrik Brorsson och Christer Sandberg),
e) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsen delta. (Avgående Ulf Lindell, Arne Blomfelt och suppleanten Kristofer Hirverud),
e) en suppleant till styrelsen i Alliansen Varbergs Boulehall (avgående Stig Larsson),
f) valberedning.
13. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller om upplösning av föreningen minst 30 dagar, före mötet.
14. Övriga frågor.

Motioner till Årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 30 januari.

Valberedning: Ronnie Apelqvist (sammankallande), Gert-Åke Carlsson och Christina Hofling.

Revisorer: Ulf Lindell, Arne Blomfelt.

Årsmöteshandlingar Kompletta handlingar kommer också att finnas tillgängliga på papper i Boulodromen under träningarna fr.o.m. den 13 februari.

Stadgar. Pdf, 24.2 kB.


Publicerad: 2023-01-14

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Författare: Christer Sandberg

Besöksadress
Stenåsavägen 5
432 32 VARBERG

Postadress
c/o Inger Nygren
Köpstadsvägen 60
432 50 VARBERG

Kontakta oss

070-310 34 04
info@kulknappen.se